Sportzeitung: Abonnement fer 2021

Sportzeitung: Abonnement fer 2021

Heimat erlaben mer ons, Eech op eis Sportzeitung obmierksam ze man,
déi all Joer 6 x eraus könnt.

Niewend dem Sport man mer o Reportagen iwer eis Geméngerotssitzungen an mer berichten iwert Lokales aus der ganzer Geméng Wëntger, a Bild a Wuert. Do derniewend o eenzel historisch Beiträg zu onser Geméng an na aner aktuell Sachen.

Dës Zeitung ass éng hervirragend Informatiounsquelle, siew et aus dem Sport oder zu allem wat an der Geméng geschikt.


Do derbäi ënnerstëtzt Däer o den Wëntger Foußball, a speziell ons Jugend.


Den Abonnement fer 2021 ass 35 €
(an der Gemeng Wëntger), respektiv 40 € (mam Envoi fir de Rest vam Land), an aus organisatorischen Grënn bieden mer Eech dësen ze iwerweisen viram 20. Januar 2021 op ee van dësen 2 Kontos van der Association Sportive Wincrange:

CCRALULL: LU29 0090 0000 0002 0529
oder op den
CCPLLULL:  LU19 1111 0142 3876 0000
mam Vermierk: Sportzeitung 2021